Voorwaarden

Artikel 1: Verplichtingen van de rijschool
De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat: 
Les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen,de leerling zo veel mogelijk rijles ontvangt van dezelfde instructeur,de leerling die via de rijschool het praktijkexamen heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarop hij het praktijkexamen moet afleggen, de beschikking heeft over dezelfde motorfiets waarmee hij rijles heeft gekregen, dan wel over een motorfiets van hetzelfde of gelijkwaardige type,de tijdsduur van de te geven rijles volledig benut wordt voor het geven van rijles.

Artikel 2: Verplichtingen van de leerling
De leerling is verplicht:
Zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen; door de instructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in achtgenomen,de volledige lesprijs te voldoen indien de afgesproken rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd (zondagen, alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend), afzeggingen / te laat komen i.v.m. file/wegopbreking/brug stond open, of andere zaken worden behandelt als te laat afzeggen,om afgesproken rijlessen af te zeggen bij zijn eigen rij-instructeur, of te annuleren via het online reservering systeem,alle aanwijzingen van de instructeur tijden de rijlessen op te volgen,tijdens de rijles een geldig B-rijbewijs bij zich te dragen en/of een theorie-certificaat categorie-A, samen met een geldige identiteit,boetes die ontstaan tijdens de rijles door overtredingen zelf te betalen.

Artikel 3: Betaling
De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de les overeenkomst zijn lesprijs te verhogen,betaling van het lesgeld, per rijles contant/pin/Ideal worden voldaan,wanneer een rijles niet contant wordt voldaan aan de instructeur, ontvangt u van de rijschool een factuur. Wordt deze factuur niet binnen 31 dagen voldaan, is de rijschool gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van de advocaat en de werkelijk gemaakte te specificeren buitengerechtelijke kosten,theoriecursussen, pakketten, losse lessen en praktijk-examens kunnen contant/pin op de rijschool voldaan worden. Ideal betalingen kunnen via e-rijschool.de lesbonnen / tegoeden / pakketten welke de leerling ontvangt na betaling van het pakket hebben een geldigheidsduur van 12 maanden. Het recht op het praktijk-examen behorende bij het pakket vervalt na 18 maanden.

Artikel 4: Praktijkexamen
De kosten van de examenaanvraag dienen gelijktijdig met de examenaanvraag contant/pin/ideal aan de rijschool te worden voldaan,gelijktijdig met de examenaanvraag ontvangt u uw oproepkaart, examendatum en tijdstip,indien u de vastgestelde examendatum wilt wijzigen worden hier € 15,- administratiekosten voor berekend,gedurende vanaf de dag van de examenaanvraag en de examendatum dient de leerling minimaal één keer per week rijles te volgen, bij ingebreke blijven hiervan kan de instructeur de leerling weigeren de lesmotorfiets mee te geven voor het praktijk-examen,indien het praktijk-examen geen doorgang kan vinden, wegens het door de leerling niet of niet tijdig verschijnen, niet de juiste papieren bij zich heeft, draagt de leerling zelf de verantwoordelijkheid voor alle kosten.

Artikel 5: Beëindigen lesovereenkomst
De leerling kan de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanige dringende redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, deze bij ziekte te overleggen met een geldige doktersverklaring. Kosten van ontbinden/beëindigen losse lessen overeenkomst door de leerling; de rijschool de prijs van 1 les (60min) te vergoeden. Kosten van ontbinden/beëindigen van een rijlespakket door de leerling; 25% van de hoofdsom, de gereden pakketlessen en gereden pakket examens zullen als losse lessen/ losse examen worden berekend. Indien er sprake is van een korting op het rijlespakket vervalt deze. De rijschool kan deze overeenkomst slechts beëindigen om dusdanige dringende redenen gelegen in de persoon van de leerling(e) of zijn gedragingen, dat onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren, waarna terugbetaling volgt van betaalde lesgelden en pakketgelden, waarvoor de rijschool nog geen rijles heeft gegeven, mits deze binnen de gestelde geldigheid termijn vallen.

Artikel 6: Vrijwaring
De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken door derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijlessen alsmede tijdens het praktijk-examen, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de leerling, alsmede het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden,indien de leerling ondanks zijn verklaring, dat hem bij rechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt, dan wel indien de opgave onjuist zou zijn, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel de terzake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede de andere financiële consequenties geheel overnemen.